Dnes je Štvrtok 29.9.2016 a meniny majú Michal, Michaela. Prihlasovacie meno/heslo:
v tomto mesiaci bolo 105997 prístupov
 

Medzinárodná jazdecká federácia

TRM - partner SJF
TRM - partner SJF


Česká Jezdecká
Federace

www.equinews.sk
www.equinews.sk

www.okonoch.sk
www.okonoch.sk

www.jazdectvo.sk
www.jazdectvo.sk

www.jemfeialltech2014normandie.fr
WEG 2014

25.1.2016 16:01

27.9.2016 08:09

So zármutkom oznamujeme, že nás dňa 26.9.2016 po krátkej a ťažkej chorobe vo veku 36 rokov, opustil dlhoročný člen SJF, staviteľ a rozhodca Peter Chlebničan.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 28.9.2016 o 13.30 na Národnom cintoríne v Martine.

Česť jeho pamiatke

Winter Masters Series

20.9.2016 22:09

ZÁPISNICA Z 2. ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE, KONANÉHO DŇA 14.9.2016 V BRATISLAVE

19.9.2016 22:09

Sústredenie vo všestrannosti – Lučenec

14.9.2016 12:09

JA SOŠ Lučenec v spolupráci s Komisiou všestrannej spôsobilosti SJF organizuje v dňoch 8.10 a 15.10.2016 sústredenie pre jazdcov vo všestrannej spôsobilosti.

 

Miesto: Areál SOŠ, Haličská cesta, Lučenec – Ľadovo

 

Harmonogram: 8.10.2016 zameranie drezúra a parkúr

15.10.2016 zameranie cros

 

Tréner: Marián Mídelka,

Asistencia: Jozef Cigánek, Ladislav Michálek

 

Cena sústredenia pre členov SJF – ZDARMA (hradí Komisia všestrannej spôsobilosti), ostatní dohodou.

 

Občerstvenie – zdarma (poskytuje organizátor)

 

Ustajnenie nie je zabezpečené - prípadne na základe dohody s organizátorom.

 

Prihlášky mailom: prepelicova.danica@gmail.com

 

Bližšie informácie: Danica Prepelicová - 0908 327 833

Uznesenie Predsedníctva SJF o zložení reprezentácie na MS Endurance 2016

9.9.2016 14:09

Predsedníctvo SJF schvaľuje reprezentáciu SR 2016 vo vytrvalostnom jazdení na MS vo vytrvalostnom jazdení, ktoré sa bude konať v Šamoríne v dňoch 15. – 18.9.2016  v zložení:

Jazdec                                            kôň

Mário Hoffmann                     SONIC DE VILAFORMIU

Petra Hubačová                            OCAZ

Michaela Supeková                  SAGVAR DE GARBI

Lucia Supeková st.                         AQUILES

R S AMAPOLA

Simona Zelmanová                   RAS ANTORCHA

 

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

PROTI 0

NEHLASOVAL 0

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

 

Informácia pre členov SJF ohľadne vzdelávania trénerov / inštruktorov jazdectva v SJF .

7.9.2016 09:09

Vzhľadom na množstvo informácií, zverejňujeme súhrnnú informáciu o možnostiach vzdelávania a rozdieloch medzi nimi.

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti Zákon 440/2015 – tzv. Zákon o športe, tento zaviedol nové pravidlá aj vo vzdelávaní športových odborníkov (trénerov, inštruktorov,..)

Pre SJF, ako národný športový zväz, zákon v § 83 bod 3c umožňuje organizovať vzdelávanie športových odborníkov t.j. trénerov a inštruktorov. Tu je dôležité uviesť, že SJF organizuje v súčasnosti vzdelávanie Trénerov jazdectva I. kvalifikačného stupňa a bude organizovať  aj vzdelávanie trénerov II. a III. kvalifikačného stupňa a to v súlade s zákonom o športe. Zákon tiež presne definuje kto môže vzdelávanie poskytovať.

SJF momentálne neorganizuje ani sa inak nepodieľa na vzdelávaní Inštruktorov a k dnešnému dňu ani nemá definovaný druh licencie športového odborníka „Inštruktor“.

Podstatným rozdielom medzi vzdelaním získaným podľa zákona o športe v SJF a v akreditovanom zariadení je platnosť dokladu o vzdelaní. SJF vydáva doklad s neobmedzenou platnosťou, akreditované zariadenia s platnosťou na 5 rokov (aj keď  by to na doklade neuviedli).

Vzdelávanie inštruktorov  v akreditovaných zariadeniach .

Zákon o športe nahradil zákon 288/1997 o telesnej kultúre, a v § 103 definuje platnosť vzdelania získaného v akreditovanom zariadení. V skratke možno uviesť :

- Získaný certifikát Inštruktor je platný po obmedzenú dobu

- Vzdelanie v akreditovanom zariadení má platnosť 5 rokov, maximálne však do 5 rokov od získania akreditácie – z verejne dostupných zdrojov je to v prípade akreditovaných zariadení rokom 2020. Po tomto roku nie je doklad o vzdelaní platný pre zápis do registra športových odborníkov a ani pre zápis kvalifikácie k licencii SJF

- Samotný certifikát z akreditovaného zariadenia nie je dostatočný k zápisu licencie športového odborníka v SJF

 

Na záver treba uviesť, že napriek rovnakému názvu kvalifikácie Inštruktor, vzdelanie získané v akreditovanom zariadení svojím rozsahom nespĺňa požiadavky Zákona o športe na Inštruktorov a teda ak bude mať člen SJF záujem o zachovanie kvalifikácie Inštruktor po jej skončení, prípadne jej zmeny na tréner, bude musieť znovu absolvovať príslušný kurz.

VÝZVA

30.8.2016 10:08

Žiadame všetkých trénerov, učiteľov jazdy a inštruktorov jazdectva - členov SJF, ktorí chcú byť zaregistrovaní v Infosystéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, aby zasielali fotokópiu osvedčenia na email: gabriela.hupkova@sjf.sk a to najneskôr do 19.9.2016.

SJF má povinnosť zaregistrovať do Infosystému MSVVaS všetkých svojich členov, avšak pri tréneroch, učiteľoch jazdy a inštruktoroch jazdy je potrebné osvedčenie k nahliadnutiu kvôli platnosti osvedčenia.

Podľa § 6 ods. 2 Zákona o športe oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka (tréner, inštruktor) podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra ....


Upozorňujeme, že tí, ktorí na sekretariát uvedené osvedčenie do termínu nedodajú, nebudú v Infosystéme zaregistrovaní a až do doby zápisu v Infosystéme im už nebude vydávaná licencia SJF

s označením Tréner / Inštruktor.

Uznesenie Predsedníctva SJF

30.8.2016 10:08

 

UZNESENIE A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje doplnenie a zmenu Smernice Skúšok základného výcviku jazdca bod 1:

Za usporiadanie a organizáciu SZVJ zodpovedá výlučne príslušná jazdecká oblasť SJF. Členské subjekty SJF (kluby) môžu SZVJ organizovať len s jej oficiálnym poverením. Ak jazdecká oblasť SJF nemá právoplatne zvolené orgány (predsedníctvo oblasti, resp. predsedu) môže Predsedníctvo SJF poveriť člena SJF, z danej oblasti, ktorý bude zodpovedať za schválenie, delegovanie rozhodcov, vyúčtovanie a celkový priebeh SZVJ. SZVJ môže jazdecká oblasť SJF organizovať výlučne na svojom území a spoluorganizátorom môže byť len členský subjekt (klub) z príslušnej oblasti. Iné SZVJ SJF neakceptuje.“

Hlasovanie:

 

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

PROTI 0

NEHLASOVAL 0

 

Uznesenie prijaté.

 

UZNESENIE B/

 

Predsedníctvo SJF poveruje, do riadneho zvolenia predsedníctiev, resp. predsedov príslušných oblastí, schvaľovaním SZVJ a zabezpečením organizácie, vrátane delegovania rozhodcov, vyúčtovania a podpisu „dekrétov“ tieto zodpovedné osoby:

Robert Fekár – Bratislavská jazdecká oblasť

Anna Virágová – Západoslovenská jazdecká oblasť

 

Hlasovanie:

 

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

PROTI 0

NEHLASOVAL 0

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Uznesenie Predsedníctva SJF

26.8.2016 09:08

Predsedníctvo SJF schvaľuje rozšírenie Technických podmienok konania MSR vo všestrannej spôsobilosti o kategóriu „mladé kone“. V tejto súvislosti súhlasí, aby boli tieto Technické podmienky uplatnené na pretekoch MSR v Motešiciach v dňoch 27.-28.8.2016.

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

PROTI 0

NEHLASOVAL 0

Uznesenie prijaté.

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Predkladanie žiadostí na usporiadanie medzinárodných pretekov v roku 2017

21.8.2016 10:08

Žiadame záujemcov o usporiadanie medzinárodných pretekov zaradených do kalendára FEI v roku 2017, aby zaslali žiadosti o usporiadanie na predpísanom tlačive do 15.9.2016 na adresu info@sjf.sk.

 

Tlačivo: http://www.sjf.sk/docs/tlaciva/Ziadost_kalendar_FEI.pdf

USMERNENIE ŠVPS SR V SÚVISLOSTI S VÝSKYTOM EIA

16.8.2016 10:08

Dňom 16.8.2016 nadobúda účinnosť usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky o povinnom vyšetrení všetkých koní na infekčnú anémiu koní (EIA), ktoré neboli vyšetrené za ostatné tri roky, a to postupne do konca roka 2016.

ŠVPS SR tiež odporúča pri pretekoch a zvodoch koní (do konca roka 2016) akceptovať vyšetrenia na EIA s platnosťou od 1 mesiaca do 6 mesiacov.

Príloha: list ŠVPS SR

INFORMÁCIA O SCHVAĽOVANÍ ROZPISOV A SZVJ

10.8.2016 13:08

Na základe uznesení P-SJF, ako aj rozhodnutí SSO a VSO Vám oznamujeme osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov:

 

Preteky skoky BAO: Róbert Fekár

Preteky skoky ZSO: Anna Virágová

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič

Preteky skoky VSO: Miloš Kravec

Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF

Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF

Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF

Preteky voltíž: Paula Krauspe – predseda voltížnej komisie SJF

Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF

 

Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF.

 

SZVJ BA - Skúšky základného výcviku jazdcov BA - Robert Fekár

SZVJ ZSO - Skúšky základného výcviku jazdcov ZSO - Anna Virágová

SZVJ SSO - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

SZVJ VSO - Skúšky základného výcviku jazdcov VSO –  Janka Rindošová a Miloš Kravec

 

Pripomíname, že SZVJ organizuje príslušná jazdecká oblasť SJF, kde je potrebné adresovať aj prihlášku. Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom jazdeckej oblasti, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

 

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

 

Sekretariát SJF

Anémia - podmienky vstupu na preteky konané v x-bionic® sphere, Šamorín

8.8.2016 09:08

Všetky kone vstupujúce do x-bionic equestor sphere alebo zúčastňujúce sa súťaží organizovaných Jazdeckým klubom Napoli a x-bionic sphere musia byť sérologicky testované (Coggins test) na infekčnú anémiu koní (EIA). Test nemôže byť starší viac ako 14 dní. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu musí byť pri príchode predložené na kontrolu veterinárovi. Kone bez potvrdenia alebo bez vykonaného testu nebudú vpustené do areálu a nebude im umožnený štart na podujatí.

Výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku

30.7.2016 13:07

Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku. Choroba bola diagnostikovaná u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky. ŠVPS SR Bratislava a RVPS Nové Zámky bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní na Slovensku. Opatrenia zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov koní v 10km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koní v 10 km pásme od ohniska choroby ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie EIA.

MSR seniorov vo vytrvalostnom jazdení 2016 v Mengusovciach

3.8.2016 07:08

Hlasovaním per-rollam všetci piati členovia Komisie vytrvalostného jazdenia SJF podporili žiadosť organizátora prehodnotiť rozhodnutie zo dňa 29.7.2016 a hlasovali za termín 5.-7.8.2016 v Mengusovciach.

Majstrovská seniorská súťaž sa pobeží ako súčasť CEI ** 2x70km. Poradie slovenských jazdcov v tejto súťaži určí poradie účastníkov Majstrovstiev Slovenska. Výnimkou pre M-SR oproti FEI rozpisu je podmienka dodržať hmotnostný limit pre majstrovské sútaže 75kg.

Školenie trénerov I.kvalifikačného stupňa v jazdectve v Košiciach

3.8.2016 06:08

TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

poverená

Slovenskou jazdeckou federáciou

organizuje v spolupráci s

FAKULTOU ŠPORTU, PREŠOVSKEJ UNIVERZITY

školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve

Účastnícky poplatok: 380 € za celé školenie (všeobecná a špeciálna časť + skúšky) Pre záujemcov spĺňajúcich kritérium vrcholového športovca podľa smernice SJF 200€, začiatok kurzu 9.9.2016,

bližšie info v pozvánke – prihláške

 

oznámenie RS TEAM Trophy 2016

3.8.2016 06:08
Vzhľadom na výskyt prípadu infekčnej anémie koní (EIA) na Slovensku, bude
usporiadateľ jazdeckých pretekov RS TEAM Trophy 2016 vyžadovať od všetkých
účastníkov pretekov sérologický test na EIA, vykonaný nie skôr ako 1.8.2016,
ktorého negatívny výsledok musí byť zapísaný v pase koňa a predložený na
kontrolu usporiadateľovi pred vyložením koňa v areáli pretekov.

OZNAM O PRELOŽENÍ PARKÚROVÝCH PRETEKOV V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY š.p.

1.8.2016 20:08

Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. oznamuje, že vzhľadom k výskytu primárneho ohniska infekčnej anémie koní na Slovensku, ktorá bola diagnostikovaná v okrese Nové Zámky a na základe odporúčania RVPS SR sa parkúrové preteky plánované na 6.-7.8.2016 p r e s ú v a j ú na neskorší termín. Ten bude včasne zverejnený na oficiálnom webe Národného žrebčína a SJF (Slovenskej jazdeckej federácie).

Pre krátkosť času do plánovaného športového podujatia, nie je možné vykonať všetky potrebné diagnostické vyšetrenia pre nahlásené kone.

V súvislosti s ochranou veľkochovu s účinnosťou od 01.08.2016 stanovuje Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik nasledovné veterinárne podmienky prepravy a účasti koní na podujatiach v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, š.p.

- všetky kone musia byť serologicky testované na infekčnú anémiu koní (IAE). Test nesmie byť starší ako 14 dní a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané do pasu koňa a predložené predtým, ako bude kôň vyložený v areáli Národného žrebčína “Topoľčianky“, š.p.

V prípade nepredloženia požadovaných potvrdení a dokumentov nebudú kone vpustené do areálu Národného žrebčína. Pas musí vždy sprevádzať koňa!

Pravidlá Slovenského skokového pony pohára 2016

9.6.2016 22:06

INFORMÁCIA O POISTENÍ KONÍ NA PRETEKOCH V RAKÚSKU

24.3.2016 15:03

V súvislosti s oznamom o novom predpise Rakúskej jazdeckej federácie, podľa ktorého musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane, Vám oznamujeme kontakty na oslovené poisťovne na Slovensku, ktoré Vám toto poistenie vedia zabezpečiť:


ALLIANZ: Milan Majtás +421 948 515300

UNIQA: ľudovít Oravec +421 903 418141Sekretariát SJF

Povinné poistenie koní, štartujúcich v Rakúsku

11.3.2016 23:03

Na základe nového predpisu Rakúskej jazdeckej federácie musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane.

Usporiadateľ pretekov je oprávnený požadovať preukázanie takéhoto poistenia a pokiaľ ho kôň nemá, zakázať mu štart na pretekoch.

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA

8.3.2016 21:03

„Na základe nových pravidiel ohľadom povinnosti nahlasovania a platenia poplatkov pre SOZA zo strany organizátora športového podujatia,  bude tento poplatok za každý jednotlivý pretek znášať vo svojej réžii SJF (uznesenie z 15.zasadnutia P-SJF zo dňa 19.2.2016). Podmienkou je, aby usporiadateľ pretekov, nevyberal vstupné od divákov. Usporiadateľ, ktorý spoplatní vstupné pre divákov, je povinný znášať nahlasovanie a poplatky pre SOZA vo svojej vlastnej réžii.“

 

Zmluva

Príloha

Registrácia a hosťovská licencia v Rakúsku

8.3.2016 23:03

Od 1.3.2016 je možnosť online prihlasovania na národné preteky v Rakúsku až po jednorazovej registrácii v Rakúskej federácii. Registráciu na národné preteky (hosťovskú licenciu) v Rakúsku žiadajte na adrese:

 

https://onlineportal.oeps.at/portal/(S(cqb441g21cm12j1aj4h1pask))/default

 

Potvrdenie SJF o výkonnosti a povolenie žiadajte e-mailom na adrese info@sjf.sk. V žiadosti uveďte svoje 3 najlepšie dosiahnuté výsledky na pretekoch (stupeň súťaže a dosiahnutý výsledok).

 

Viac informácií


FEI registrácia nových vytrvalostných jazdcov a koní

15.12.2015 20:12

 

Podľa článku 816 FEI vytrvalostných pravidiel novo FEI-registrovaní jazdci a kone pred svojim prvým štartom na CEI 1* musia dokladovať nasledujúce kvalifikačné informácie z minimálne 4 jázd na pretekoch CEN:


- Krajina konania CEN

- Meno/Miesto konania CEN

- Dátum konania CEN

- Celková dĺžka CEN (km)

- Konečný výsledok (priemerná rýchlosť, konečný čas a konečné umiestnenie)


Platnosť každého kvalifikačného výsledku je 24 mesiacov, potom stráca platnosť. Bez uvedených údajov nie je možná FEI registrácia vo FEI online systéme.


Oznam

18.11.2015 22:11

Podľa nariadenia FEI od 1.1.2016 je potrebné k FEI registrácii všetkých koní predložiť uznaný národný pas za účelom zhotovenia kópie a jej zaslania na FEI. Zaslaná musí byť aj strana uvádzajúca majiteľa koňa, čo znamená, že majiteľ koňa je povinný zabezpečiť oficiálny zápis majiteľa koňa do národného pasu ešte pred FEI registráciou. V pase taktiež musí byť kompletný a úradne potvrdený popis koňa, jeho pôvod a kôň musí byť označený čipom.

Upozornenie o zmene sídla a adresy vysunutého pracoviska centrálnej evidencie koňovitých zvierat od 22.06.2015 :

24.6.2015 10:06

Upozornenie o zmene sídla a adresy vysunutého pracoviska centrálnej evidencie koňovitých zvierat od 22.06.2015:

Plemenárske služby SR, š.p.

zmena adresy : Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky

tel./klapka : 037 – 7783074    /306

mobil : 0905 818 545

e-mail : silviahalova@pssr.sk

 

IAE - Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy

11.6.2015 16:06

Povinné označenie koní mikročipom od 1.1.2013

28.11.2012 23:11

Podľa nových pravidiel FEI, platných od 1. januára 2013 musia byť kone, ktorým bude vystavený FEI pas,  FEI obal na pas alebo vykonaná prvá FEI registrácia, označené mikročipom. Netýka sa to koní, ktoré už sú zavedené v databáze FEI.

Mikročip musí spĺňať normy ISO 11784 a ISO 11785. Štandardné číslo mikročipu má 15 číslic, z ktorých prvé tri identifikujú krajinu a ostatné sú jedinečné a neopakovateľné. Označenie je založené na rádio-frekvenčnej identifikácii (RFID) zvierat. Mikročipový implantát jednoznačne identifikuje zviera až do jeho smrti.

Majitelia koní, ktorí budú chcieť od 1.1.2013 zaevidovať kone na FEI, musia najprv zabezpečiť, aby kone boli označené mikročipom.

Usmernenie k registrácii koňovitých zvierat v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

9.12.2012 11:12

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. sú od 1.1.2013 poverené činnosťou v znení „zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie,  vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat a predaj veterinárnych transpondérov (mikročipov) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických  identifikátorov“.

 

Na základe uvedeného Vás žiadame o aktualizáciu súčasného stavu evidencie koňovitých zvierat ako aj aktuálnych vlastníkov zvierat vo Vašom chovateľskom zariadení podľa prílohy listu č.1 a o dodržiavanie platnej národnej ako aj európskej legislatívy týkajúcej sa identifikácie koňovitých zvierat, konkrétne vykonávacej Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 16/2012 Z.z. (http://www.pssr.sk/stiah/leg/16-2012.pdf) o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat a Nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008 ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat.

 

Pokiaľ chovateľské zariadenie, kde sú koňovité zvieratá držané alebo sa s nimi v tomto zariadení manipuluje, nie je schválené ako chov hospodárskych zvierat, je potrebné z Vašej strany požiadať o schválenie takéhoto chovu príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (RVPS), pod ktorú v rámci Vášho okresu spadáte a následne požiadať pracovisko Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline o pridelenie jedinečného 6-miestneho čísla chovu prostredníctvom predpísaného tlačiva, ktoré tvorí prílohu listu č.2. Chovateľskému zariadeniu, ktorému na pracovisku CEHZ bolo v minulosti už pridelené číslo chovu (vystavený „Register farmy“) a chov je v súčasnosti v aktívnom stave a nedošlo k zmene údajov v existujúcom registri farmy, nie je potrebné zasielať nové žiadosti o pridelenie registračného čísla chovu, ostáva v platnosti registrácia pod prvotným registračným číslom chovu, prílohu č.2 nezasiela.

 

Požadované informácie formou prílohy č.1, prípadne prílohy č. 2 zašlite na adresu vysunutého pracoviska :

 

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.

Ing. Silvia Halová

Moravecká 32

951 93 Topoľčianky

v termíne najneskôr 15 dní po prevzatí nášho sprievodného listu.

Povinnosti držiteľov koní v zmysle prípisu z Ministerstva pôdohospodárstva SR

5.12.2012 21:12

Povinnosti držiteľov koní (vlastník stajne, kde sú kone držané a ktorý zároveň môže byť aj vlastníkom koní) v súvislosti s centrálnou evidenciou:

- Pokiaľ nemá zaregistrovanú farmu/chov/stajňu, musí podať žiadosť predpísaným tlačivom (príloha č. 2 vyhlášky č. 16/2012) na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat (Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) potvrdenú veterinárnym lekárom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,


- Viesť individuálny register v chove (v tlačenej alebo elektronickej podobe) s údajmi podľa § 2 ods. (4) vyhlášky č. 16/2012,


- Žriebätá resp. kone musí najneskôr do 14 dní po vydaní pasu ako aj dovezené kone prihlásiť do Centrálnej evidencie pre chov koní pri Národnom žrebčíne Topoľčianky, š. p. (CEK, Parková 13, 951 93 Topoľčianky) na predpísanom tlačive (príloha č. 3 vyhlášky) – tu nastane od 1.1.2013 zmena, nakoľko kompletnú agendu budú zastrešovať PS SR š. p. / CEHZ prostredníctvom detašovaného pracoviska v Topoľčiankach,


- Hlásiť zmeny vlastníka, premiestnenie koňa okrem premiestnenia pre účasť na chovateľskej udalosti, exhibícii alebo športovom podujatí, úhyn, utratenie, zabitie, stratu a kastráciu najneskôr do 14 po vykonaní zmeny do CEK.

Nariadenie FEI k vydávaniu pasov koní

10.7.2011 12:07

V súvislosti s nariadením Európskej únie každý kôň s pôvodom v štátoch EÚ môže mať len jeden národný pas schválený EÚ a FEI. V tejto súvislosti SJF už nebude vydávať pasy FEI pre uvedené kone ale len špeciálny obal FEI na národný pas.

 

Zahraničný schálený národný pas musí byť kompletne vyplnený, potvrdený vydávajúcou organizáciou a zaregistrovaný v CECHK v Topoľčiankach, u plnokrvných koní na Dostihovej dráhe v Bratislave.

 

U slovenských koní je EÚ a FEI schálený pas s tmavozeleným obalom. Staršie pasy vo svetlejšej zelenej farbe nie sú schválené a musia byť pred vydaním FEI obalu nahradené schváleným národným pasom tmavozelenej farby.

 

U zahraničných koní s pôvodom mimo EÚ sa FEI pasy vydávajú tak ako doteraz.

 

V tejto súvislosti sa už nebudú automaticky na požiadanie posielať prázdne pasy FEI. Najprv musí byť predložený na posúdenie národný pas koňa a na základe toho sa buď vydá obal FEI na národný pas alebo sa vydá pas FEI.

 

Zoznam pasov koní, schválených FEI nájdete tu

Vyjadrenie ČJF k identifikácii koní na pretekoch v Českej republike

13.4.2011 22:04

Identifikační číslo musí mít každý kůň, který se pohybuje na závodech v ČR, tedy i slovenský kůň. Nejedná se totiž o licenční číslo, ale o to, aby byl kůň označen na opracovišti, kolbišti i v dalších prostorách závodů – pro snadnou identifikaci rozhodčími nebo komisaři.

Více na http://www.jezdectvi.cz/kategorie.aspx/sport/clanek/identifikacni-cislo-ode-dneska-povinne-na-vsech-oficialnich-zavodech

Pravidlá v antidopingu atlétov

16.1.2011 12:01

Nové základné pravidlá a povinnosti športových zväzov a organizátorov podujatí pri vykonávaní dopingovej kontroly v Slovenskej republike ako aj Zoznam zakázaných látok na rok 2011 nájdete na internetovej stránke Slovenskej antidopingovej agentúry.

Veterinárne podmienky na prepravu koní na preteky v rámci SR a štátov EÚ

1.3.2011 20:03

Informácia pre členov SJF ohľadne vzdelávania trénerov / inštruktorov jazdectva v SJF

7.9.2016 09:09

Vzhľadom na množstvo informácií, zverejňujeme súhrnnú informáciu o možnostiach vzdelávania a rozdieloch medzi nimi.

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti Zákon 440/2015 – tzv. Zákon o športe, tento zaviedol nové pravidlá aj vo vzdelávaní športových odborníkov (trénerov, inštruktorov,..)

Pre SJF ako národný športový zväz zákon v § 83 bod 3c umožňuje organizovať vzdelávanie športových odborníkov t.j. trénerov a inštruktorov. Tu je dôležité uviesť, že SJF organizuje v súčasnosti vzdelávanie Trénerov jazdectva I. kvalifikačného stupňa a bude organizovať aj vzdelávanie trénerov II. a III. kvalifikačného stupňa a to v súlade s zákonom o športe. Zákon tiež presne definuje kto môže vzdelávanie poskytovať.

SJF momentálne neorganizuje ani sa inak nepodieľa na vzdelávaní Inštruktorov a k dnešnému dňu ani nemá definovaný druh licencie športového odborníka „Inštruktor“.

Podstatným rozdielom medzi vzdelaním získaným podľa zákona o športe v SJF a v akreditovanom zariadení je platnosť dokladu o vzdelaní. SJF vydáva doklad s neobmedzenou platnosťou, akreditované zariadenia s platnosťou na 5 rokov (aj keď by to na doklade neuviedli).

Vzdelávanie inštruktorov  v akreditovaných zariadeniach .

Zákon o športe nahradil zákon 288/1997 o telesnej kultúre, a v § 103 definuje platnosť vzdelania získaného v akreditovanom zariadení. V skratke možno uviesť:

- Získaný certifikát Inštruktor je platný po obmedzenú dobu

- Vzdelanie v akreditovanom zariadení má platnosť 5 rokov, maximálne však do 5 rokov od získania akreditácie–   z verejne dostupných zdrojov je to v prípade akreditovaných zariadení rokom 2020. Po tomto roku nie je doklad o vzdelaní platný pre zápis do registra športových odborníkov a ani pre zápis kvalifikácie k licencii SJF

- Samotný certifikát z akreditovaného zariadenia nie je dostatočný k zápisu licencie športového odborníka v SJF

 

Na záver treba uviesť, že napriek rovnakému názvu kvalifikácie Inštruktor, vzdelanie získané v akreditovanom zariadení svojím rozsahom nespĺňa požiadavky Zákona o športe na Inštruktorov a teda ak bude mať člen SJF záujem o zachovanie kvalifikácie Inštruktor po jej skončení, prípadne jej zmeny na tréner, bude musieť znovu absolvovať príslušný kurz.

 
2016-01-25
2016-09-27
2016-09-20 Winter Masters Series
2016-09-19 ZÁPISNICA Z 2. ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE, KONANÉHO DŇA 14.9.2016 V BRATISLAVE
2016-09-14 Sústredenie vo všestrannosti – Lučenec
2016-09-09 Uznesenie Predsedníctva SJF o zložení reprezentácie na MS Endurance 2016
2016-09-08 Pozvánka na kurz Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa a Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa so zameraním na záprahové jazdenie, ktorý sa bude konať v termíne od 14.10.2016 do 12.11.2016 v Ivanke pri Dunaji
2016-09-07 Informácia pre členov SJF ohľadne vzdelávania trénerov / inštruktorov jazdectva v SJF .Návrat hore
Všetky pripomienky, návrhy, sťažnosti a otázky k stránke www.sjf.sk zasielajte na na webadmin@sjf.sk
© 2004 Slovenská jazdecká federácia
design & made by